Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

"Nullvisjonen" er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken. 

3 grunnpilarer ("søyler"):
- Etikk
- Vitenskap
- Ansvar. 

Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt. 
Vitenskapelighet innebærer 
at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og på dokumenterte virkemidler.
Ansvarsaspektet viser til at ansvaret for trafikksikkerheten 
skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene. Dette vil si at veiene skal utformes på en slik måte at dersom trafikantene overholder regelverket, så skal veisystemet sikre at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade.

nullvisjonen-søyler

Nullvisjonen jobber med TRAFIKANTERS ATFERD - se nederste i høyre søyle - gjennom kurs og informasjon.

nullvisjonen-trapp

De to første trappetrinnene kan Nullvisjonen hjelpe til med gjennom kurs og opplysningsvirksomhet - resten er helt opp til den enkelte!

logo-hvit-500

Veisystemet

Kjernen i nullvisjonen er at veisystemet må utformes ut fra menneskets forutsetninger. Vi har en begrenset tåleevne og mestringsevne i trafikken. Vi må erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil og at alle ulykker ikke kan forhindres. Selv de dyktigste sjåfører gjør feil. Ofte er det bare et øyeblikks uoppmerksomhet som utløser en ulykke.

Kjøretøy - vei - trafikant

Men det skal ikke være dødsstraff for å gjøre en feil i trafikken. Vi må utforme kjøretøyene, veien og veiens omgivelser slik at de hjelper trafikantene til riktig atferd og beskytter mot at en menneskelig feilhandling får fatale konsekvenser. Menneskekroppen må ikke utsettes for sterkere kollisjonskrefter enn den kan tåle. Farten avgjør i stor grad hvor sterke kollisjonskreftene og skadene blir i en ulykke.

Nullvisjonen betyr at vi må forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre.

 

logo-sort-500

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" – Nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for 2006–2015 og 2010–2019, samt i de årlige statsbudsjetter.

Helt siden 1970 har det vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Norge, og dette har gitt resultater. Antall drepte per år er redusert fra 560 i 1970 til under 150 de seneste årene. I tillegg til at bilene er blitt mye sikrere, er dette også et resultat av det arbeidet som har vært initiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, politiet, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, samt Trygg Trafikk og andre organisasjoner.

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. I tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet som vi ikke kan godta, på tross av de fordelene vegtrafikken gir. Nullvisjonen er altså både en etisk veiviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død.

Som et skritt i retning av nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019 satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020. 

 


 

Nullvisjonen gir et etisk grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet, og et grunnlag for prioritering av tiltak. Vi vil fortsatt arbeide for å redusere antall trafikkulykker, men det vil bli lagt størst vekt på å redusere ulykkene med alvorlige personskader. Hva kan DU gjøre for å oppnå en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller varig skadd i trafikken?

Nullvisjonen betyr at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de trafikkulykkene vi ikke klarer å forhindre. Derfor blir trafikantenes ansvar satt i fokus når det gjelder:

  • fart
  • bruk av rusmidler
  • bilbelte
  • sikring av barn i bil
  • sykkelhjelm
  • telefonbruk

Alle har rett til å overleve i trafikken!

Nullvisjonen Agder har tre medarbeidere som driver informasjons- og holdningsarbeid i hele Agder fylke.

Fylket er delt i tre regioner, Lister-, Lindesnes- og Kr.sandregionen. De tre medarbeiderne er plassert i hver sin region, men hjelper hverandre på tvers av disse "grensene".

TRAFIKKVETTREGLENE dekker mye av innholdet i vårt informasjonsarbeid.

Denne nettsiden er opprettet for å øke fokus på disse livreddende huskereglene.

Bruk også vår hovedside med fyldig info:
www.nullvisjonen-agder.noLogo liten hvit 72dpi

Ta gjerne kontakt med oss for å avtale informasjonskurs:

Kr.sands regionen:
Tom Erik Dønnestad
906 67 689
E-post

Lindesnesregionen:
Bjørn Ivar Birkeland
918 62 597
E-post

Listerregionen:
Ronni Ellefsen
911 03 973
E-post

HØR GJERNE VÅRE MANGE EPISODER I VÅR PODCAST:

podcast 1

Det er Agder fylkeskommune som står bak Nullvisjonen Agder - en satsing på holdningsskapende arbeid som man ikke finner maken til i andre fylker.

Del denne siden Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

  • Artikkelvisninger 93624


Lang logo 72dpi

Nullvisjonen